Menü

Hakkımızda

MİSYONUMUZ

Millî, İlkeli, Liyakatli, Adil ve Dürüst İş Adamları Derneği (MİLAD); özelde işveren ve işçinin, genelde ise milletimizin ve bütün insanlığın ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, kazancın hakkaniyetli ve adil şekilde bölüşülmesini amaç edinmiştir. Paylaşımda adaletin sağlanması için hukukun değişmez değerleri, insanca yaşam, refah ve toplumsal adalete önem vermektedir. Bu sebeple gerek ulusal gerekse uluslararası arenada ekonomi dünyası ve siyaset yapıcılarla etkin ve verimli ilişkilerin yürütülmesinde iş birliğinin devamlılığını esas almaktadır.

MİLAD, ulusal ve uluslararası düzeyde bağımsız ve bağlantısız hareket eden bir iş adamları derneği olarak, belirlenen hedeflerine üye sayısını artırarak daha hızlı ulaşmayı arzular. Üyelerimiz arasındaki dayanışmayı geliştirerek sağladığımız birlik ve beraberlik ruhuyla ülkemizin iş dünyasındaki ticaret ahlakının gelişmesini önceler.

Üyelerimizin sorun ve beklentilerine çözüm önerileri geliştirip ilgili kurum ve organizasyonlara ulaştırarak ülkemiz sanayisinin ve iş adamlarının ihtiyaçlarının çözüme kavuşmasının takipçisi olur. Ulusal ve uluslararası kurum ve organizasyonlarla iş birliği içerisinde hareket ederek geliştireceğimiz projeler ve çalışmalarla ülkemizin sosyoekonomik ve kültürel yapısında pay sahibi olmayı amaçlar.

Bu hedeflerle millî, ilkeli, liyakatli, adil, dürüst, öncü, yenilikçi üyelerin iş birliği ve dayanışması temelinde bir araya getirilmesini sağlamak ve onları yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda temsil eden bir kurum olarak, üyelerine küresel rekabete yönelik eğitim, enformasyon, organizasyon ve strateji desteği sunmak ana gayesidir.

Eğitim, iş dünyasında nitelikli işgücünün oluşmasına katkı sağlayan en önemli unsurdur. Bunun önemine binaen iş dünyasının ihtiyaç duyduğu eğitim, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini sunarak üretimde yaşanan sorun ve aksaklıkların ortadan kaldırılması için çözüm önerileri ve projeler hazırlamayı hedeflemektedir. Bu sayede endüstriyel gelişmeler ışığında kaliteli üretime ve kurumsallaşmaya katkı sağlamayı görev edinmiştir.

VİZYONUMUZ

Temel değerler doğrultusunda; yasal düzenlemeler, dernek tüzüğü ve kalite standartları esaslarına bağlı kalarak gelişime özen gösteren, yeniliklere ayak uyduran, ulusal ve küresel düzeyde tanınan, çözüm önerileri ve projeleri ile farkındalık oluşturmayı amaçlayan derneğimiz, aynı zamanda üyelerinin memnuniyetini gözeterek beklentilerinin karşılandığını hissettirerek iş kararlarına rehberlik etmeyi esas alır. Ülkemizin üretim faaliyetlerinin sürdürülebilir kılınması, sosyoekonomik ve kültürel hayatın geliştirilmesinde pay sahibi olmayı hedefleyen saygın bir sivil toplum kuruluşu olacağız.

Üyelerimizin ve ülkemizin iş dünyasındaki rekabet gücünü artırmak, haksızlıkların giderilmesi için mücadele vermek ve ticari hayatın “adalet, liyakat ve karşılıklı haklı ve helal kazanç” temelinde şekillenmesine, iktisadi hayatın ahlaki temelde şekillenmesine katkıda bulunmaktır.

Bunun için, rehberlik ve öncülük görev bilinciyle;

 • Türkiye’nin hedefleri, politikaları ve stratejik planları doğrultusunda; küresel piyasaları, gelişen sektörleri, yerel ve global ekonomik gelişmeleri analiz ediyor, yetkili merciler ile üye kurum ve müteşebbislere görüş ve tavsiyelerde bulunuyoruz.
 • Teknoloji, Ar-Ge, sanayi, ticaret, finansman, ihracat gibi konularda, üyelerimizin kurumsal altyapılarının sağlamlaşması ve uluslararası rekabette güçlenmeleri için rehberlik yapıyor, performanslarını iyileştirecek seminer programlarını hayata geçiriyor, üniversiteler ile özel sektör arasında iş birlikleri sağlıyoruz. Ulusal ve uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ihtiyaç duyulan bilgi, tecrübe ve ilişkileri üye müteşebbis ve kuruluşlarımızla paylaşıyoruz.
 • Ülkemizin ve üye kuruluşlarımızın yurtdışında tanıtımına katkı sağlayacak ekonomik projelere ve çalışmalara destek veriyor, üyeler arası bilgi-tecrübe paylaşımına, sinerji oluşturulmasına, yeni ilişkilerin ve iş birliklerinin kurulmasına ve gelişmesine katkıda bulunacak bir ağ kuruyoruz.
 • İş dünyasının bir temsilcisi olarak yapıcı bir anlayışla alternatif çözümler üretiyor ve ekonomi politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak için çalışmalar yürütüyoruz. Ülkemizin ekolojik ve doğal kaynaklarının korunması, güvenli ve verimli kullanılması için araştırmalar yapıyor sürdürülebilir ekonomiyi destekliyoruz.
 • Ülkemizdeki serbest piyasa ekonomisinin hukuki ve kurumsal altyapısının geliştirilmesine katkıda bulunurken, tüketici haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar da yapıyoruz.
 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve müteşebbislerin sorunlarını; yerel-genel, mikro-makro, sebep-sonuç ilişkileri içinde saptıyor, yetkili organlarla iş birliği halinde kesin ve kalıcı çözümler üretiyoruz.
 • Ülkemizin ve dünyanın, adalet temelinde yeniden şekillendirilmesi için, ticarette ahlak ilkelerini gözeten, haklı zenginlikler üreten bir iş adamları derneği olarak yarınlara üyelerimizle birlikte iz bırakmaya kararlıyız.
 • Milli ekonomimizin ve iş adamlarımızın, ulusal ve uluslararası alanda, güçlü ve ilk akla gelen temsilcilerinden biri olarak;
 • Üyelerimizin kurumsal altyapılarını güçlendiriyoruz.
 • Üyelerimiz arasındaki sosyal, ticari ilişkileri geliştiriyoruz.
 • Üyelerimize faydalanabilecekleri ayrıcalıklar sunuyoruz.
 • Aynı misyonu paylaşan ulusal ve uluslararası kuruluş ve müteşebbislerle sağlıklı ilişkiler kuruyoruz.
 • İş çevrelerinin yararlanmasını sağlayacak platform ve fırsatlar oluşturuyoruz.
 • İşimizin her kademesinde verimlilik ve sürekli gelişime olan bağlılığımız sayesinde dinamik kalabiliyor, sürdürülebilirlik performansımızı en üst düzeye çıkararak hem ülkemize hem de tüm üyelerimize katkıda bulunuyoruz.